Journal

Article
ผลกระทบของนโยบายทางเลือกด้านการตลาดของลิ้นจี่ต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในพื้นที่เกษตรต้นน้ำและปลายน้ำ
Journal
Kasetsart Journal of Social Sciences (ISSN: 24523151)
Volume
39
Issue
1
Year
มกราคม - เมษายน 2018
Page
660-673
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-