การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำมะพร้าวผสมน้ำสับปะรดและขิง

Publish Year National Journal 1
2011 inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, "การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำมะพร้าวผสมน้ำสับปะรดและน้ำขิงสกัด", วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 47-61