การศึกษาปริมาณ anhydrobarakol ในดอก ยอด และใบของขี้เหล็กบ้าน และการทำแกงขี้เหล็กบ้าน

Publish Year International Journal 2
2012 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนายวินัศ ภูมินาถ, inนางเย็นใจ ฐิตะฐาน, inนางสาวสมจิต อ่อนเหม, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, "Effect of Boiling on Anhydrobarakol Content of Khilek (Siamese cassia) Young Flowers", Pakistan Journal of Nutrition , ปีที่ 11, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2012, หน้า 1125-1130
2011 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, exUrai Paosangtong, inนางเย็นใจ ฐิตะฐาน, inนางสาวสมจิต อ่อนเหม, inนายวินัศ ภูมินาถ, "Production and Nutrition of Khi Lek (Siamese cassia) Curry from Central Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2011, หน้า 510-520
Publish Year National Conference 2
2016 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนายวินัศ ภูมินาถ, "ผลของการต้มต่อปริมาณแอนไฮโดรบาราคอลในบางส่วนของขี้เหล็ก", พลวัตวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และชุมชนอย่างยั่งยืน, 12 - 13 พฤษภาคม 2016, ภูเก็ต ประเทศไทย
2010 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, inนางเย็นใจ ฐิตะฐาน, inนางสาวสมจิต อ่อนเหม, inนายวินัศ ภูมินาถ, "ผลการต้มใบขี้เหล็กต่อปริมาณแอนไฮโดรบาราคอล", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย