พลาสติกชีวภาพพอลิแลคติแอซิค-เทอร์โมพลาสติกฟลาวร์ : การผลิตเรซินคอมพาวด์โดยกระบวนการเอกซ์ทรูชั่นและการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์

Publish Year National Conference 2
2011 inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, "อนุภาคนาโนและแคปซูลนาโนของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชสมุนไพร และการใช้ประโยชน์ของสารสกัดจากพืชสมุนไพรและผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการสกัดพืชสมุนไพรในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ", งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 31 สิงหาคม - 4 กันยายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exSumana Kunathan, exRanumas Thipmanee, exJitrawee Suk-em, inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, "Thermoplastic Starch-based Materials for Rigid Packaging", The 2nd Thai-Japan Bioplastics and Biobased Materials Symposium (AIST-NIA Joint Symposium), 9 - 11 กันยายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 2
2015 inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, inดร.น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์, "สูตรและกรรมวิธีการผลิตเรซินคอมพาวด์เทอร์โมพลาสติกสตาร์ช/ฟลาวร์-พอลิเอสเทอร์ย่อยสลายได้", สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2015
2014 inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, inดร.น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์, "กรรมวิธีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์แบบต่อเนื่องของเรซินคอมพาวด์เทอร์โมพลาสติกสตาร์ช/ฟลาวร์-พอลิเอสเทอร์ย่อยสลายได้โดยกระบวนการฉีดเข้าแม่พิมพ์", สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2014