Conference

Thermoplastic Starch-based Materials for Rigid Packaging
The 2nd Thai-Japan Bioplastics and Biobased Materials Symposium (AIST-NIA Joint Symposium)
ชาติ
9 - 11 กันยายน 2010
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

พลาสติกชีวภาพพอลิแลคติแอซิค-เทอร์โมพลาสติกฟลาวร์ : การผลิตเรซินคอมพาวด์โดยกระบวนการเอกซ์ทรูชั่นและการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053581 ชื่อวิชา Bio-Based Materials in Packaging,4 มิ.ย. 2012 - 28 ก.ย. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนจากวัสดุผสมพอลิแลคติกแอซิด/เทอร์โมพลาสติกสตาร์ชโดยการขึ้นรูปแบบฉีด แหล่งทุน :วช.,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013