Conference

ความชุกของปัญหากีบและขาเจ็บและรอยโรคของกีบในโคนมในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย: รายงานการศึกษาเบื้องต้น
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47
ชาติ
17 - 20 มีนาคม 2009
-
-
-