การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงของปัญหาขาเจ็บในโคนมในเขตภาคตะวันตก

Publish Year National Journal 1
2015 inนายจตุรงค์ วงศ์สนิท, อาจารย์, inนายสมิต ศรีสำราญ, inดร.สุปภาดา คณานับ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภชาติ ปานเนียม, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, "ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของปัญหากีบและขาเจ็บในฟาร์มโคนมของเกษตรกรรายย่อยในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2015, หน้า 47-55
Publish Year National Conference 1
2009 inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, exSamit Srisumran, inดร.ศุภชาติ ปานเนียม, exKomdej Jenacharoen, exPirot Preprem, exSuppada Kananub, "ความชุกของปัญหากีบและขาเจ็บและรอยโรคของกีบในโคนมในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย: รายงานการศึกษาเบื้องต้น", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009