Conference

การศึกษาสัณฐานวิทยาของดอก chinese tallow tree (Sapium sebiferum (L) Roxb.) ในประเทศไทย
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47
ชาติ
17 - 20 มีนาคม 2009
-
-
-

Author

Output From Project

การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของดอก Chinese Tallow Tree (Sapium sebiferum (L) Roxb. ) ในประเทศไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การสัมมนาเชิงปฏิบัติการชีววิทยาประยุกต์ หัวข้อการบรรยายเรื่อง "ต้นศรีทอง พืชพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพเป็นพลังงานสีเขียว",18 ก.พ. 2009 - 18 ก.พ. 2009