Conference

Article
Photocatalytic Degradation of Phenanthrene by Using Nitrogen-Doped TiO2 with Visible Light
Conference
International Conference & Exhibition on Pure and Applied Chemistry 2008
Class
ชาติ
Date
30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008
Location
- กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การเตรียมไททาเนียมไดออกไซด์เจือธาตุไนโตรเจนและธาตุซัมมาเรียมขนาดนาโน เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงในการสลายสารประกอบพอลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน และฟีนอล

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403312 ชื่อวิชา Inorganic Chemistry I,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 001599 ชื่อวิชา Thesis,3 พ.ย. 2008 - 27 ก.พ. 2009