การเตรียมไททาเนียมไดออกไซด์เจือธาตุไนโตรเจนและธาตุซัมมาเรียมขนาดนาโน เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงในการสลายสารประกอบพอลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน และฟีนอล

Publish Year International Journal 2
2011 exเฉลิมพันธ์ งามโสภาสิริสกุล, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "Preparation of nanocrystalline TiO2/Activated carbon composite catalyst for the removal of phenol in aqueous solution", Journal of Materials Science and Engineering, ปีที่ 5, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2011, หน้า 128-133
2010 exBangkedphol, S, exKeenan, HE, exDavidson, CM, exSakultantimetha, A, exSirisaksoontorn, W, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "Enhancement of tributyltin degradation under natural light by N-doped TiO2 photocatalyst", JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, ปีที่ 184, ฉบับที่ 1-3, ธันวาคม 2010, หน้า 533-537
Publish Year International Conference 2
2010 exนายเฉลิมพันธ์ งามโสภาสิริสกุล, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "Preparation of Nanocrystalline TiO2/Activated Carbon Composite Catalyst for the Removal of Phenol in Aqueous Solution", International Conference on Process Engineering and advanced Material (ICPEAM 2010), 15 - 17 มิถุนายน 2010, กัวลาลัมเปอร์ อื่นๆ มาเลเซีย
2009 exเฉลิมพันธ์ งามโสภาสิริสกุล, inดร.พรพรรณ พรศิลปทิพย์, อาจารย์, inดร.สุรชัย ธชีพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "Preparation of Activated Carbon Supports TiO2 Nanocomposite (TiO2/AC) and Phenol Removal Application", 6TH SINGAPORE INTERNATIONAL CHEMICAL CONFERENCE (SICC-6), 15 - 18 ธันวาคม 2009, สิงค์โปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
Publish Year National Conference 5
2011 exวัลลภา จิตต์เจียรนัย, inดร.บุญธนา วรรณเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "Preparation and Characterization of N-S co-doped Titanium Dioxide Photocatalyst", PERCH-CIC Congres VII, 4 - 7 พฤษภาคม 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2010 exณัตติยา เรืองทิพย์, inดร.บุญธนา วรรณเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "Photocatalytic Degradaion of acid Orange by using ZnO and Mn-doped ZnO", 36th Congress on Science and Technology of Thailand, 26 - 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exเฉลิมพันธ์ งามโสภาสิริสกุล, inดร.สุรชัย ธชีพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุชาติ สุวรรณทัศน์, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "Preparation of titanium dioxide supported activated carbon (TiO2/AC) for treatment of phenol in aqueous solution", การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทยครั้งที่ 34, 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exวีกิตติ์ ศิริศักดิ์สุนทร, inดร.สุรชัย ธชีพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุชาติ สุวรรณทัศน์, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "Photocatalytic Degradation of Benz[a]anthracene by Using N-Doped TiO2", การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34, 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2008, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exวีกิตติ์ ศิริศักดิ์สุนทร, inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, inนายสุชาติ สุวรรณทัศน์, inดร.สุรชัย ธชีพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "Photocatalytic Degradation of Phenanthrene by Using Nitrogen-Doped TiO2 with Visible Light", International Conference & Exhibition on Pure and Applied Chemistry 2008, 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย