Conference

Article
การศึกษาปัจจัยเสี่ยงของปัญหากีบและขาเจ็บและความสัมพันธ์ของวิการกับปัญหากีบและขาเจ็บในโคนม
Conference
ประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร์ มข. ครั้งที่ 9 "สัตวแพทย์ทางเลือกวันนี้"
Class
ชาติ
Date
11 - 12 มิถุนายน 2008
Location
อ.เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-