Conference

การศึกษาปัจจัยเสี่ยงของปัญหากีบและขาเจ็บและความสัมพันธ์ของวิการกับปัญหากีบและขาเจ็บในโคนม
ประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร์ มข. ครั้งที่ 9 "สัตวแพทย์ทางเลือกวันนี้"
ชาติ
11 - 12 มิถุนายน 2008
อ.เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
-
-