ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหากีบและขากับประสิทธิภาพระบบ สืบพันธุ์ในโคนมที่เลี้ยงในฟาร์มโคนมรายย่อย

Publish Year International Journal 1
2020 inนางสาวนิอร รัตนภพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางวันดี เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, inนายสมิต ศรีสำราญ, inดร.ศุภชาติ ปานเนียม, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, "The relationship between lameness and reproductive performance in dairy cows raised in small holder farms, Thailand", Songklanakarin Journal Science and Technology, ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 766-770
Publish Year National Conference 2
2010 inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, "ปัญหากีบและขาเจ็บต่อระบบสืบพันธุ์ในโคนม", การสัมมนาวิชาการโคนมไทยในโอกาสครบรอบ 30 ปี โรงพยาบาลสัตว์ “Update วิชาการโคนมไทย 2553”, 14 - 15 สิงหาคม 2010, อ.เมือง ราชบุรี ประเทศไทย
2008 inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, inนายจตุรงค์ วงศ์สนิท, อาจารย์, inดร.ศุภชาติ ปานเนียม, "การศึกษาปัจจัยเสี่ยงของปัญหากีบและขาเจ็บและความสัมพันธ์ของวิการกับปัญหากีบและขาเจ็บในโคนม", ประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร์ มข. ครั้งที่ 9 "สัตวแพทย์ทางเลือกวันนี้", 11 - 12 มิถุนายน 2008, อ.เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย