Conference

Article
การรักษาทางศัลยกรรมแก้ไขมะเร็งชนิด squamous cell carcinoma ในสุนัขที่บริเวณผิวเรียบของจมูกด้านบนและส่วนหน้าของกระดูกกรามบน ด้วยวิธี modified combined resection of the nasal planum and premaxilla
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
Class
ชาติ
Date
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008
Location
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-