Conference

Article
การพัฒนาเทคนิคการขยายพันธุ์บอระเพ็ดโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
Conference
การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น,27 เม.ย. 2010 - 30 เม.ย. 2010