Conference

Article
การใช้ประโยชน์จากเส้นใยของฟางข้าวเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ
Conference
ประชุมวิชาการ ข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5
Class
ชาติ
Date
23 - 24 พฤษภาคม 2018
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-