การใช้ประโยชน์จากเส้นใยของฟ่างข้าวเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ

  • สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2560 (2559-2560)

  • inดร.รังสิมา ชลคุป

  • inดร.รังสิมา ชลคุป

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Publish Year National Conference 1
2018 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, exจิรชยา บุญญฤทธิ์, inนายวุฒินันท์ คงทัด, "การใช้ประโยชน์จากเส้นใยของฟางข้าวเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ", ประชุมวิชาการ ข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 23 - 24 พฤษภาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย