Conference

Article
ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของสมุนไพรไทยในสกุลสะค้านต่อแบคทีเรีย
Conference
การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติกส์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 8
Class
ชาติ
Date
21 - 23 พฤษภาคม 2018
Location
เมือง มหาสารคาม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-