Conference

Article
การควบคุมรอบเดินเบาเครื่องยนต์ดีเซลเชื้อเพลงร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติด้วยตัวควบคุมแบบฟัซซี่
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54
Class
ชาติ
Date
2 - 4 กุมภาพันธ์ 2016
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมเครื่องยนต์ดีเซลกับก๊าซธรรมชาติเพื่อลดมลพิษจาก PM2.5

Outcome

  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม การใช้ประโยชน์ :พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ กล่องสมองกลสำหรับปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อใช้เชื้อเพลิงแก๊สในเชิงพาณิชย์ ติดตั้งกล่องสมองกลให้ยานพาหนะของประชาชนที่ติดตั้งกล่องสมองกลและระบบแก๊สจำนวนกว่าร้อยคัน,1 ม.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2015
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01208332 ชื่อวิชา Automotive Engineering I,1 ม.ค. 2017 - 1 พ.ค. 2017
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :กล่องสมองกลสำหรับปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ดีเซล เพื่อใช้เชื้อเพลิงแก๊สในเชิงพาณิชย์ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัยมก.,10 มี.ค. 2016 - 31 ธ.ค. 2017