การออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมเครื่องยนต์ดีเซลกับก๊าซธรรมชาติเพื่อลดมลพิษจาก PM2.5

Publish Year National Journal 1
2017 inดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Knock Detection and Control Algorithm of Diesel-Dual-Fuel Engine Using Practical Multivariable Control", วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 36-49
Publish Year National Conference 1
2016 inดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การควบคุมรอบเดินเบาเครื่องยนต์ดีเซลเชื้อเพลงร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติด้วยตัวควบคุมแบบฟัซซี่", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54, 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย