Conference

Article
กลยุทธ์การปรับตัวขององค์การและผลการดำเนินงาน กรณีศึกษา: ธุรกิจผลิตดอกไม้ส่งออกในประเทศไทย
Conference
International Conference on Business and Social Science (ISBN: 9789868929883)
Class
นานาชาติ
Date
29 - 31 มีนาคม 2016
Location
Kyoto ญี่ปุ่น
DOI
"-"
Related Link
-