Conference

การประชมุ วชิ าการแหง่ ชาติ มหาวทิ ยาลยั เกษตรศาสตร์ วทิ ยาเขตกำแพงแสน ครัง้ ที่ 10
ชาติ
6 ธันวาคม 2013
อื่นๆ ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การศึกษาลักษณะทางกายภาพของเนื้อไก่ตะนาวศรีด้วย SEM

Outcome

  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด การใช้ประโยชน์ :เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานและเป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขคุณภาพไก่ตะนาวศรี,5 มิ.ย. 2012 - 5 ก.พ. 2014