การศึกษาลักษณะทางกายภาพของเนื้อไก่ตะนาวศรีด้วย SEM

Publish Year National Conference 2
2014 inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเสาวนิต วุฒิไกรรัตน์, exพิไลพรรณ รักการเขียน, "การศึกษาโครงสร้างทางจุลภาคของเนื้อไก่บ้านตะนาวศรีและไก่กระทงด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด", การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่ 5, 25 - 26 กรกฎาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง, รองศาสตราจารย์, exพิไลพรรณ รักการเขียน, exณัฐพล ฟ้าภิญโญ, "สมบัติทางกายภาพและลักษณะทางประสาทสัมผัสของเนื้อไก่บ้านตะนาวศรีและเนื้อไก่กระทง", การประชมุ วชิ าการแหง่ ชาติ มหาวทิ ยาลยั เกษตรศาสตร์ วทิ ยาเขตกำแพงแสน ครัง้ ที่ 10, 6 ธันวาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย