Conference

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2556 สังคมคุณธรรม : ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน (ISBN: 9744511931)
ชาติ
22 - 25 พฤษภาคม 2013
หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
-