การคัดเลือกและการปรับปรุงสายพันธุ์แบคทีเรียกรดน้ำส้มทนร้อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเซลลูโลสที่อุณหภูมิสูง

Publish Year International Journal 1
2018 exNaloka, K., exYukphan, P., exMatsushita, K., inดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์, "Molecular taxonomy and characterization of thermotolerant komagataeibacter species for bacterial nanocellulose production at high temperatures", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 45, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2018, หน้า 1610-1622
Publish Year International Conference 1
2012 exNaritsara Tatsawong , inดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วิลาวัลย์ สินธุประภา, อาจารย์, "อิทธิผลของสภาวะการเพาะเลี้ยงต่อการผลิตแบคทีเรียเซลลูโลสโดยแบคทีเรียกรดน้ำส้ม", International conference on green biotechnology: Renewable energy and global care, The 24th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, 29 - 30 พฤศจิกายน 2012, อุบลราชธานี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2013 exนัฏฐิกา เฉลยอาสน์, exนริศรา ทัศวงศ์, inดร.วิเชียร ลีลาวัชรมาศ, รองศาสตราจารย์, inนางสินีนาถ จริยโชติเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิลาวัลย์ สินธุประภา, อาจารย์, "การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเซลลูโลสจากแบคทีเรียกรดน้ำส้มโดยสารกระตุ้น", การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2556 สังคมคุณธรรม : ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน, 22 - 25 พฤษภาคม 2013, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย