Conference

Article
การศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในทองคำแท่งที่มีการทำสัญญาล่วงหน้า
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51 (ISBN: 9786162780691)
Class
ชาติ
Date
6 กุมภาพันธ์ 2013
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-