Person Image

  Education

  • วท.บ.( สถิติ ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2531
  • พบ.ม.(การจัดการสารสนเทศ) , สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , ไทย, 2536
  • M.B.A.(Operations Management and Business Statistics) , Cleveland State University, Cleveland, Ohio , U.S.A., 2541
  • Ph.D. (Industrial Management), Clemson University,Clemson,South Carolina , U.S.A., 2547

  Expertise Cloud

  AISarbitrageattitudeBrand LoyaltyCRITICAL SUCCESS FACTORDTACexporting industryflood crisisGold futuresgold investmentInternet bankingJob satisfactionknowledge creationLeadershiplogistics managementlogistics performanceorganizational knowledgepurchasingQuality managementrate of return and riskSEMSERVQUALsoft factorTotal Quality ManagementTQATQMTransactional leadershiptransformational leadershipการจัดการการผลิตการจัดการคุณภาพการจัดการโครงการการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรการบริหารประสบการณ์ลูกค้าการเปลี่ยนผู้ให้บริการของลูกค้าการพัฒนาที่ยั่งยืนการยอมรับเทคโนโลยีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี การรับรู้การรับรู้ของผู้บริโภคความตั้งใจเชิงพฤติกรรมความตั้งใจซื้อสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมความผูกพันเชิงลึกของลูกค้าความผูกพันต่อองค์การความพึงพอใจของลูกค้าความพึงพอใจในงานความภักดีของลูกค้าความภักดีในตราสินค้าความรับผิดชอบต่อสังคมความไว้วางใจคุณภาพการบริการคุณภาพบริการโควิด-19ชื่อเสียงขององค์กรซิกซ์ ซิกม่าทัศนคติโทรศัพท์เคลื่อนที่ธุรกิจคลินิกเสริมความงามธุรกิจท้องถิ่นนวัตกรรมนวัตกรรมการจัดการน้ำตาลทรายบรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารปรุงสำเร็จที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบรรยากาศองค์การเชิงนวัตกรรมแบบจำลองการผนวกทฤษฎีแบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประเภทของธุรกิจประสิทธิภาพการผลิตประหยัดพลังงานปัจจัยภายนอกของธุรกิจปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จผลการดำเนินงานผลการดำเนินงานด้านการบริการผลการดำเนินงานด้านนวัตกรรมผลการดำเนินงานด้านบริการผลการดำเนินงานทางธุรกิจผลการดำเนินงานอตุสาหกรรมยานยนต์ไทยผลต่อการดำเนินงานด้านนวัตกรรมผลตอบแทนหลักทรัพย์ผลประกอบการของธุรกิจผลลัพท์ของการทำงานจากที่บ้านผลิตภัณฑ์ความงามออร์แกนิคผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยผลิตภัณฑ์ที่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผู้นำผู้มีอิทธิพลบนสื่อสังคมออนไลน์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์พร้อมเพย์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมการทำงานพฤติกรรมในการปฏิบัติงานพลังงานทดแทนพลังงานสะอาดภาวะผู้นำภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยนเศรษฐกิจสีเขียวอัตลักษณ์ของผู้บริโภค

  Interest

  การจัดการการผลิต, การบริหารโครงการ, การบริหารคุณภาพ , สถิติเชิงธุรกิจ

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการจัดการการผลิต
  • ส.ค. 2549 - ก.ค. 2557 หัวหน้าภาควิชาการจัดการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ
  • มิ.ย. 2548 - ก.ค. 2549 รองหัวหน้าภาควิชาการจัดการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ
  • พ.ย. 2538 - ก.ค. 2540 หัวหน้าภาควิชาการจัดการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 1402 ชั้น 4 อาคาร1
   • ห้องภาคการผลิต ชั้น 8 อาคาร4

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 92 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 52 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 40 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 10 เรื่อง (เชิงวิชาการ 10 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Leadership and quality management practices in ThailandLaohavichien T., Fredendall L., Cantrell R.2011International Journal of Operations and Production Management
  31(10),pp. 1048-1070
  74
  2Assessing the intentions to use internet banking: The role of perceived risk and trust as mediating factorsNamahoot K., Laohavichien T.2018International Journal of Bank Marketing
  36(2),pp. 256-276
  59
  3Effect of corporate social responsibility motives on purchase intention model: An extensionWongpitch S., Minakan N., Powpaka S., Laohavichien T.2016Kasetsart Journal of Social Sciences
  37(1),pp. 30-37
  30
  4An analysis of behavioral intention to use Thai internet banking with quality management and trustNamahoot K.S., Laohavichien T.2015Journal of Internet Banking and Commerce
  20(3)
  7
  5CELEBRITY AND BELIEFS AFFECT ETHICAL CONSUMPTION INTENTIONSChumsakwinit S., Laohavichien T., Laohavichien T.2021ABAC Journal
  41(1),pp. 183-208
  2
  6THE IMPACT OF BRAND IMAGE ON BRAND LOYALTY: THE MEDIATING ROLE OF BRAND LOVEMahothan T., Laohavichien T., Srivardhana T., Lertlop W., Lakviramsiri A., Chantabutr P.2022International Journal of eBusiness and eGovernment Studies
  14(2),pp. 18-34
  0
  7Sustainable inventory management in hotelsLaohavichien T., Fredendall L.D.2022Handbook of Research on Sustainable Tourism and Hotel Operations in Global Hypercompetition
  ,pp. 255-276
  0