Person Image

  Education

  • วท.บ.( สถิติ ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2532
  • พบ.ม.(การจัดการสารสนเทศ) , สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , ไทย, 2536
  • M.B.A.(Operations Management and Business Statistics) , Cleveland State University, Cleveland, Ohio , U.S.A., 2541
  • Ph.D. (Industrial Management), Clemson University,Clemson,South Carolina , U.S.A., 2547

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของทิพย์รัตน์

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของทิพย์รัตน์ 3 ปีล่าสุด

  Year Academic 10
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01133512 ชื่อวิชา Quality Control & Management,3 ม.ค. 2011 - 30 ธ.ค. 2011
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01133317 ชื่อวิชา Quality Management,31 ต.ค. 2012 - 27 ก.พ. 2013
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01133317 ชื่อวิชา Quality Management,31 ต.ค. 2012 - 27 ก.พ. 2013
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01133211 ชื่อวิชา Operations Management,29 ต.ค. 2012 - 18 ก.พ. 2013
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01133317 ชื่อวิชา Quality Management,31 ต.ค. 2012 - 20 ก.พ. 2013
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01133211 ชื่อวิชา Operations Management,31 ต.ค. 2012 - 20 ก.พ. 2013
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01133317 ชื่อวิชา Quality Management,31 ต.ค. 2012 - 20 ก.พ. 2013
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01133317 ชื่อวิชา Quality Management,2 ก.พ. 2009 - 13 ก.พ. 2012
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01133211 ชื่อวิชา Operations Management,19 ธ.ค. 2011 - 13 ก.พ. 2012
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01133317 ชื่อวิชา Quality Management,21 ธ.ค. 2011 - 22 ก.พ. 2012