Conference

การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21
ชาติ
10 - 11 พฤศจิกายน 2011
หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

ผลของค่าแฟรกทัลของพื้นผิวซิลิกาและการปรับปรุงพื้นผิวซิลิกาด้วยโพลีเอทิลีนไอมีนต่อการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202312 ชื่อวิชา Unit Operation III,19 ธ.ค. 2011 - 30 มี.ค. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ตัวดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีราคาถูกและประสิทธิภาพสูง แหล่งทุน :ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ,25 ม.ค. 2012 - 24 พ.ค. 2012