ผลของค่าแฟรกทัลของพื้นผิวซิลิกาและการปรับปรุงพื้นผิวซิลิกาด้วยโพลีเอทิลีนไอมีนต่อการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

Publish Year National Conference 1
2011 inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Effect of pore size and surface chemistry of porous silica on CO2 adsorption", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 , 10 - 11 พฤศจิกายน 2011, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย