Conference

Global Conference on global Warming 2011
นานาชาติ
11 - 14 กรกฎาคม 2011
Lisbon สาธารณรัฐโปรตุเกส
-

Author

Output From Project

การตรวจสอบ จำแนก และบ่งชี้แบคทีเรียชนิดไร้ออกซิเจนที่ทนทานต่อโลหะหนักปริมาณสูงเพื่อการบำบัดน้ำทิ้งอุตสาหกรรม

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตก๊าซไฮโดรเจนทางชีวภาพโดยกระบวนการหมักแบบไม่ใช้แสงจากน้ำเสียโรงงานผลิตเบียร์ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก,1 ต.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2012