Conference

Thermoplastic Starch-based Materials for Packaging: Preparation and Compounding
The 2nd Thai-Japan Bioplastics and Biobased Materials Symposium (AIST-NIA Joint Symposium)
ชาติ
9 - 11 กันยายน 2010
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

พลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิด-สตาร์ฃ : การเตรียมเรซินคอมพาวด์และบรรจุภัณฑ์โดยใช้กระบวนการเอกซ์ทรูชั่นและเทอร์โมฟอร์ม

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053581 ชื่อวิชา Bio-Based Materials in Packaging,4 มิ.ย. 2012 - 28 ก.ย. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาฟิล์มเป่าแตกสลายได้ทางชีวภาพจากวัสดุผสมเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช/พอลิแลคติกแอซิด แหล่งทุน :วช.,1 มิ.ย. 2012 - 31 พ.ค. 2013