Person Image

  Education

  • Ph.D. (World Heritage Studies), University ofTsukuba, ญี่ปุ่น, 2560
  • Master of World Hritage Studies, University ofTsukuba, ญี่ปุ่น, 2554
  • สถ.บ. (สถาปัตยกรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2549

  Expertise Cloud

  Built EnvironmentCommunity-based tourismPlace identityPublic Facilitiesการจัดการแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมการจำแนกการท่องเที่ยวโดยชุมชนการพัฒนาที่ยั่งยืนการมีส่วนร่วมการรณรงค์การสื่อความหมายการอนุรักษ์การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและเมืองความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงจังหวัดสุรินทร์เจ้าพระยาชุมชนเก่าชุมชนแบบดั้งเดิมชุมชนริมน้ำชุมชนหัตถกรรมทฤษฎีมรดกทางวัฒนธรรมที่ราบลุ่มน้ำเจ้าพระยา ธรรมชาตินโยบายสาธารณะนวัตกรรมแบบย้อนกลับปรากฏการณ์ผ้าทอหัตถกรรมผู้คนภัยคุกคามภูมิทัศน์วัฒนธรรมภูมิปัญญามรดกมรดกโลกเมืองโบราณระบบการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมลักษณะทางกายภาพวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมเอเชียสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หมู่บ้านริมน้ำอัตลักษณ์ท้องถิ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  Interest

  มรดกโลก, การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและเมือง, สถาปัตยกรรมเอเชีย, ทฤษฎีมรดกทางวัฒนธรรม, การจัดการแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม, ระบบการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 6 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก