Person Image

  Education

  • Ph.D. (World Heritage Studies), University ofTsukuba, ญี่ปุ่น, 2560
  • Master of World Hritage Studies, University ofTsukuba, ญี่ปุ่น, 2554
  • สถ.บ. (สถาปัตยกรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2549

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 2 1 0 0
  2023 โครงการศึกษาการวางผังและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อการท่องเที่ยวเมืองรองติดแม่น้ำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองจากฐานทรัพยากรสิ่งแวดล่้อมสรรค์สร้างในเมืองรองติดแม่น้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 ความสามารถในการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่หลังโควิดในชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2564) หัวหน้าโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 0 1 0 0
  2020 สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างสำหรับการอำนวยความสะดวกสาธารณะในการท่องเที่ยวโดยชุมชน (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง เริ่มปี 2563) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0