Person Image

  Education

  • ศศ.ม. (จารึกภาษาตะวันออก), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2552
  • ศศ.บ. (ภาษาตะวันออก), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2550

  Expertise Cloud

  การเขียนภาษาไทย4 ปี นรกในเขมรCambodiaErrors in Thai writingIndiaMultimediaNamingPriest's RanksReflectionSocietyThaiThai for ForeignerThai Language and Culture TeachingThai writingกัมพูชาการเชื่อมโยงการพัฒนาการพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศการสำรวจเกาะสันติภาพข้อบกพร่องในการเขียนภาษาไทยความต้องการของผู้ใช้หลักสูตรคำยืมภาษาสันสกฤตคำศัพท์พื้นฐานจารึกวัดศรีชุมชาวต่างประเทศตลาดแรงงานผู้ใช้หลักสูตรพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตภาษาการเมืองภาษาเขมรภาษาไทยภาษาไทยเบื้องต้นภาษาไทยพื้นฐานภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศภาษาไทยระดับกลางภาษาไทยระดับสูงภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทษรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรกัมพูชาวัจนกรรมวาทกรรมศรัทธาสมเด็จพระมหาเถรศรีศรัทธาราชจุฬามุนีฯสุนทรียภาพหนังสือเรียนหนีไฟนรกหลักสูตรฝึกอบรมภาษาไทยเหยื่อสงครามเขมรแดง

  Interest

  ภาษาเขมร, ภาษาไทย, การสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ

  Administrative Profile

  • มิ.ย. 2561 - มี.ค. 2565 รองหัวหน้าภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทย

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 504 ชั้น 5 อาคารมนุษยศาสตร์ 2
   • ห้อง C69 ชั้น 6 อาคาร C

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 8 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)