Person Image

  Education

  • ปร.ด. (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • ศศ.ม.(สาขาวิชาจารึกภาษาไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย
  • พธ.บ.(สาขาวิชาภาษาไทย)เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ไทย

  Expertise Cloud

  (ความเปรียบ)(พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ)(สุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิม พระเกียรติ)Krua.coกลวิธีกลวิธีการใช้คำ / ภาพพจน์ / เพลงพื้นบ้านจังหวัดกำแพงเพชรกลวิธีการใช้ภาษากลวิธีการเล่าเรื่องกลวิธีโฆษณากลวิธีทางภาษาการจัดกลุ่มความหมายการเชื่อมโยงความการตั้งชื่อผีการโน้มน้าวใจการพรรณนาความการอ่านทำนองเสนาะคฤหัสถ์ความเชื่อความเชื่อเรื่องผีของไทยกับจีนความต้องการความพึงพอใจความเรียงความหมายควำมสำเร็จค่านิยมคำเรียกผีคำไวพจน์โฆษณาจารึกภาษาไทยเด็กปฐมวัยตัดไม้ข่มนามตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5ทัศนคติธรรมบรรยายนันโทปนันทสูตรคำหลวงนามปืนใหญ่นิตยสารดิจิทัลนิตยสารมวยสยามรายสัปดาห์นิยายครูบ้านนอกนิสิตบทรายการโทรทัศน์ คำสัมผัสบทอาขยานบรรพชิตผลิตภัณฑ์รังนกผู้ประกอบการพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) พระสมัญญานาม พระพุทธเจ้า คัมภีร์พระพุทธศาสนา วรรณคดีพระพุทธศาสนาพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตภาพพจน์อุปมาภาษาไทยภาษาไทย. ภาษาบาลีสันสกฤตภำพสะท้อนควำมต้องกำรรูปแบบการเขียนเรไร สุวีรานนท์เรไรรายวันวัฒนธรรมวัฒนธรรมอีสานวิถีชีวิตดั้งเดิมวิถีไทยศำสตร์แห่งพระรำชำศิลปวัฒนธรรมศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตเศรษฐกิจที่ยั่งยืนสมญานามนักมวยสารคดีท่องเที่ยวสุนทรพจน์อุดมศึกษำเฉลิมพระเกียรติหลักสูตรหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย.อนุทินอนุทินเรไรรายวันอนุสาร อสท.อรรถศาสตร์ชาติพันธุ์อาหารไทอาหารไทย 4 ภาค

  Interest

  ภาษาไทย, ภาษาบาลีสันสกฤต, จารึกภาษาไทย

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2562 - มี.ค. 2565 รองหัวหน้าภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทย

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 24 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 21 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 5 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 5 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)