Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (พืชไร่), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2558

  Expertise Cloud

  Corn silageCorn varities for corn silageDetergentField cornProximateการเกษตรแบบมีพันธสัญญาการเกษตรแบบไม่มีพันธสัญญาการใช้พืชบำรุงดินในระบบเกษตร ธาตุอาหารพืช การส่งเสริมการเกษตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดหมักการผลิตข้าวโพดหวานการเลี้ยงโคนมการส่งออกเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดหวานโดยมีเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดหวานโดยไมข้าวโพดข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดฝักอ่อนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดหมักความคุ้มค่าถั่วลิสงถั่วเหลืองปุ๋ยทางน้ำผลผลิตคุณภาพสูงผลิตพืชพันธุ์ข้าวโพดปรับปรุงใหม่ที่ดีพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมกึ่งการค้าพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์สุวรรณ 4452มันสำปะหลังระบบการปลูกพืชระบบข้าวโพดหวานระบบน้ำหยดระยะการเจริญเติบโตรูปแบบไร่กสิกรฤดูแล้ง / หลังการทำนาอาหารสัตว์อินทรีย์อุณหภูมิ

  Interest

  การใช้พืชบำรุงดินในระบบเกษตร ธาตุอาหารพืช การส่งเสริมการเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 0 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 0 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 0 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)