Person Image

  Education

  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • วท.บ.(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538

  Expertise Cloud

  Epilachnini morphological variation principal component analysisAdaptive radiationalgaeamphipodAndamanaquatic animal larvaebenthonsCnidarianEnrichment statusFree - Living Marine Nematode Gracillaria fisheriGulf of ThailandIndonesiamacrobenthosMae Klong RiverMeiobenthosmicrophytoplanktonPhotololigo chinensisrecoveryseagrassSriracha Baystomach contentsthe Inner Gulf of ThailandtsunamiUrochordateUroteuthis (Photololigo) duvauceliizooplanktonกะพรุนการเก็บรักษาสายพันธุ์การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวทางทะเลการทำประมงการทำประมงอย่างยั่งยืนเกาะพะงันเกาะสมุยเกาะเสม็ดเกาะแสมสารความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพความหลากหลายทางชนิดความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางชีวภาพ ระยอง ชลบุรีเครือข่ายชุมชนเครือข่ายเยาวชนเครื่องมือประมงที่ขาดการควบคุมเครื่องมือประมงที่สูญหายจังหวัดสุราษฎร์ธานีทรัพยากรสัตว์น้ำปลาตีนจุดฟ้าปลาวัยอ่อน; fish larvaeปะการังป่าชายเลน; mangroveผลจับสัตว์น้ำแพลงก์ตอนพืชแพลงก์ตอนพืช; phytoplanktonแพลงก์ตอนพืชทะเลแพลงก์ตอนสัตว์แพลงก์ตอนสัตว์: zooplanktonภูมิปัญญาท้องถิ่นแมงกระพรุนพิษระนองระบบฐานข้อมูลระบบนิเวศทางทะเลระยองลอบหมึกสายลายพิมพ์ดีเอ็นศักยภาพพื้นที่สถานภาพความอุดมสมบูรณ์สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งสัตว์น้าวัยอ่อนสัตว์มาโครเบนทอส; macrobenthosสุราษฎร์ธานีหญ้าทะเลหมึกกระดองหมึกกล้วยหมึกสายหมึกหอมหมู่เกาะสุรินทร์แหล่งผสมพันธุ์อ่าวไทยตอนในอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมุGulf of Thailand

  Interest

  Meiobenthos, Free - Living Marine Nematode

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 6 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 14 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก