Search Result of "macrobenthos"

About 18 results
Img
Img

งานวิจัย

ความหลากชนิดและการกระจายของสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ในป่าชายเลนตามสภาพ การใช้พื้นที่และฤดูกาล : กรณีศึกษาบ้านคลองโคนและปากแม่น้ำบางตะบูน (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศิรประภา เปรมเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Facilitation and Mangrove Restoration: Concept, Evidence and Practices

ผู้แต่ง:ImgUta Berger, ImgDr.Aor Pranchai, Associate Professor, ImgJuliane Vogt, ImgUwe Grueters,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img

การประชุมวิชาการ

Silvicultural Transformation of Even-aged Rhizophora Plantations in Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Aor Pranchai, Associate Professor, ImgMichael Jenke, ImgUta Berger,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Neglect of Coastal Bamboo Fences Triggered Mangrove Decline in Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Aor Pranchai, Associate Professor, ImgMichael Jenke, ImgUta Berger,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขาประมง

หัวเรื่อง:ประชาคมสัตว์พื้นทะเลขนาดใหญ่บริเวณแหล่งหญ้าทะเลบ้านท่าเลน จังหวัดกระบี่

Img

การประชุมวิชาการ

High seagrass biomass increase associated macrofaunal assemblage

ผู้แต่ง:ImgDr.Yaowaluk Monthum, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img

งานวิจัย

การพัฒนาแอปพลิเคชันออนไลน์เพื่อการประเมินสุขภาพของต้นไม้ป่าชายเลนโดยใช้โดรนในการถ่ายภาพ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ออ พรานไชย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. เยาวลักษณ์ มั่นธรรม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง

สาขาที่สนใจ:Meiobenthos, Free - Living Marine Nematode

Resume

Img

งานวิจัย

การประเมินระยะยาวของโครงการฟื้นฟูป่าชายเลนโดยใช้อนุกรมเวลาเทียม (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ออ พรานไชย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

Researcher

นางสาว ศิรประภา เปรมเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมชีวภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธานของปลาในเขตน่านน้ำไทย, Mangrove fisheries , Ecotrophic modelling (Ecopath/Ecosim)

Resume

Img

Researcher

ดร. นภาขวัญ แหวนเพชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง

สาขาที่สนใจ:Marine Affairs, Macrobenthos, Seagrass

Resume

Img

Researcher

ดร. ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง

สาขาที่สนใจ:การวิจัยและจัดการเกี่ยวกับประการัง แนวปะการัง

Resume

Img

Researcher

นาย ธีระพงศ์ ด้วงดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง

สาขาที่สนใจ:ปลาวัยอ่อน, หอยและหมึกทะเล, การถ่ายทอดปรอทในห่วงโซ่อาหารทางทะเล

Resume