Person Image

  Education

  • วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538
  • วท.ม. (ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)บ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2536

  Expertise Cloud

  Adoptionagricultural development.Community DevelopmentdiffusionGoatLearningtechnology transferU2T projectการจัดการความรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีการถ่ายท่อเทคโนโลยีการบริหารจัดการเชิงธรุกิจการปลูกพืชหลังนาการผลิตข้าวไทยการผลิตข้าวปิ่นเกษตรการพัฒนาการเกษตรการพัฒนาชาวนาการพัฒนาชุมชนการแพร่กระจายการยอมรับการเรียนรู้การเสริมสร้างพลังอำนาจข้าวข้าวปิ่นเกษตรเครือข่ายโครงการ U2Tโครงการต้นแบบชาวนาต้นแบบเชิงพื้นที่นครปฐมปัญหาการเกษตรผลิตข้าวไทยผู้สูงวัยพัฒนาชาวนาพื้นที 9 บวรแพะภาคกลางฝั่งตะวันตกโมเดลข้าวกำแพงแสนโรงเรียนผู้สูงวัยส่งเสริมการเกษตร การติดตามและประเมินผลทางการส่งเสริม การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล

  Interest

  ส่งเสริมการเกษตร การติดตามและประเมินผลทางการส่งเสริม การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล

  Administrative Profile

  • ม.ค. 2560 - ก.ย. 2560 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่และฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
  • ก.ย. 2558 - ม.ค. 2560 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่และฝึกอบรม (รักษาการแทน) สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
  • ส.ค. 2558 - ก.ย. 2560 หัวหน้าฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนา สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
  • พ.ย. 2555 - ก.ย. 2556 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่และฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 2 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 0 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)