Person Image

  Education

  • ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, ไทย, 2560
  • วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • วท.บ. (สัตวศาสตร์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบับ, ไทย, 2541

  Expertise Cloud

  academic servicesacceptanceAdoptionAgricultural Developmentagricultural development.antibacterial activityantioxidant activitycommunity baseCommunity Developmentconfidencediffusionempowerment community developmentEnergy ConsumptionGoatGreen OfficeLearningNew normalOpinionsPara rubberparticipatoryparticipatory processSustainableTambon Agricultural Technology Transfer and Services Centertechnology transferthe Office of Extension and Training Kamphaengsaentotalphenolic compoundsU2T projectกลุ่มเกษตรกรรายย่อยการจัดการความรู้การจัดการเครือข่ายการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยการใช้พลังงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีการถ่ายท่อเทคโนโลยีการทำงานแบบมีส่วนร่วมการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์การบริการวิชาการการผลิตข้าวไทยการผลิตข้าวปิ่นเกษตรการผลิตผักคุณภาพการผลิตผักคุณภาพตามระบบ GAPการผลิตผักอย่างยั่งยืนการผลิตพืชการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ การแปรรูปและการตลาดการพฒันาทรัพยากรมนษุย์และชมุชนการพัฒนากลุ่ม/ชุมชน การทำงานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนการพัฒนาการเกษตรการยอมรับกิจกรรมการส่งเสริมเกษตรกรเกษตรกรผู้ผลิตผัก GAPข้าวข้าวปิ่นเกษตรคณะกรรมการบริหารความคิดเห็นความเชื่อมั่นความพร้อมความยั่งยืนความยากจนโครงการ U2Tโครงการต้นแบบชาวนาต้นแบบต้นทุนการปลูกข้าวต้นแบบคู่มือและวีซีดีตลาดนัดแตรวงพนื้บ้านถั่งเช่าทางเลือกใหม่แนวทางการพัฒนาแนวทางพัฒนาบทบาทภาครัฐบริการวิชาการประเมินผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปลอดภัยผลิตข้าวไทยผักคุณภาพเพื่อการค้าพริกพฤติกรรมมนุษย์พัฒนาการเกษตรพัฒนาชาวนาพันธ์ุข้าวที่เหมาะสมพืชผักพื้นที 9 บวรแพะฟาร์มขนาดเล็กภาคตะวันออกภูมิปัญญาพืน้บ้านเมล็ดข้าวเปลือกโมเดลข้าวกำแพงแสนยางพาราระบบการการผลิดโรงเรียนบุตรเกษตรกรโรงสีชุมชนวิถีใหม่ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมส่งเสริมการเกษตร

  Interest

  การส่งเสริมการผลิตและการบริหารจัดการเชิงธุรกิจข้าวปิ่นเกษตร, การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ การแปรรูปและการตลาด, การส่งเสริมการเกษตร (ผลิตสัตว์ ผลิตพืช เกษตรผสมผสาน ป่านาสวน), การพัฒนากลุ่ม/ชุมชน การทำงานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

  Administrative Profile

  • ม.ค. 2560 - ก.ย. 2560 หัวหน้าฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนา สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
  • มิ.ย. 2557 - ก.ค. 2558 หัวหน้าฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนา สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
  • ต.ค. 2553 - พ.ย. 2554 หัวหน้าฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนา(ผู้ปฏิบัติหน้าที่) สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 18 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 16 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก