สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

การติดตามและประเมินผลผู้ผ่านการฝึกอบรม academic servicesadoptionAgricultural Developmentagricultural extensionsustainableกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กระบวนการพัฒนาการจัดการเครือข่ายการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยการดำเนินงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์การนำความรู้ไปปรับใช้การบริการวิชาการการประเมินผลการประเมินผลโครงการการผลิตผักอย่างยั่งยืนการฝึกอบรมการพัฒนาการพัฒนาการเกษตรการพัฒนาชุมชนการเพิ่มผลผลิตการมีส่วนร่วมการยอมรับการส่งเสริมการเกษตรกิจกรรมการส่งเสริมเกษตรกรเกษตรกรผู้ผลิตผัก GAPข้าวความคิดเห็นความยั่งยืนโครงการห้วยองคตฯชุมชนเทคโนโลยีเทคโนโลยีของชุมชนนานาชาติแนวทางการพัฒนาแนวทางพัฒนาบทบาทภาครัฐบริการวิชาการประเมินผลประสิทธิผลปรับปรุงพันธ์พืช(พืชสวน)ปราชญ์ชาวบ้านปัจจัยปัจจัยการผลิตปุ๋ยไนโตรเจนปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักชีวภาพผลกระทบผลิตข้าวผลิตผักกินใบผลิตผักคะน้าผักคุณภาพเพื่อการค้าผู้ผ่านการฝึกอบรมแผนพัฒนาการเกษตรฝึกอบรมพฤติกรรมมนุษย์พัฒนาพัฒนาการเกษตรพันธ์ุข้าวที่เหมาะสมพืชผักพืชอาหารและพลังงานทดแทน (เพลี้ยแป้งเพื่อการค้าฟักข้าวฟาร์มขนาดเล็กภาคตะวันออกภูมิปัญญาพืน้บ้านมันสำปะหลัง)มาตรฐาน (Standard)มาตรฐาน GAPมาตรฐานการผลิตเชื้อเห็ดมาตรฐานการฝึกอบรมมาตรฐานบังคับมิติวัฒนธรรมมุลค่าเพิ่มมูลค่าเพิ่มธุรกิจโมเดลข้าวกำแพงแสนยั่งยืนยางพาราระบบกองเติมอากาศระบบการตรวจประเมินระบบถ่ายทอดรายได้รูปแบบรูปแบบการดำเนินงานโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมโรงตาข่ายโรงเรียนบุตรเกษตรกรโรงเรือนตาข่ายโรงสีชุมชนลดต้นทุนศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส.เศรษฐกิจส่งเสริมการเกษตรสภาวการณ์สังคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 30 คน (รองศาสตราจารย์ 4 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ 1 คน, นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ 14 คน, นักวิชาการเกษตร 2 คน, นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 34 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 29 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)
 • ทุนนอก 48 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 39 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 29 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 38 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 28 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 1 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (0 เชิงวิชาการ, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)