Person Image

  Education

  • Ph.D.(Agriculture), University of Tsukuba, ญี่ปุ่น, 2536
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2528
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2520

  Expertise Cloud

  - การเติบโต- ถ่านชีวภาพ- ผลผลิต- ยางพาราAndaman Coastal ZoneBiocharbiodieselbiological controlby product from jatrophacrude extractscultivationCurricular Developmentenzymatic activityethylene gasflower inducingfruit qualityfungal formulationgenetic diversityharvest indexHigher EducationPhysic nutpruningRAPD markersriceSeed cakeseed germinationseed vigorsoil moisturesoil nutrientstorabilitytied-ridgetillagewater requirementweed managementweed seed bankwheatกระบี่กากเมล็ดการจัดการแบบครบวงจรการจัดการแบบไร้ของเสียการตัดแต่งการตัดแต่งกิ่งการบริหารจัดการการปลูกสบู่ดำการผลิตไบโอดีเซลการพัฒนาหลักสูตรการเพิ่มผลผลิตการศึกษาระดับอุดมศึกษาการสังเคราะห์แสงการหมักปุ๋ยเกษตรอินทรีย์ข้าวเขตกรรมคณะเกษตรความต้องการความต้องการน้ำความหลากหลายทางพืชคัมภีร์อัลกุรอานเครื่องจักร ปาล์มน้ำมัน กระบวนการสกัด ประสิทธิภาพสูงโครงการจัดตั้งวิทยาเขตกระบี่จ.นครปฐมจังหวัดกระบี่ชัยนาทถ่านชีวภาพทรัพยากรการท่องเที่ยวทางปาล์มน้ำมันธาตุอาหารรองธาตุอาหารหลักน้ำนำ้ดื่มเกษตรบทสวด (ซูเราะห์)บ้านหนองจิกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงป่าชุมชนปาล์มน้ำมันปุ๋ยปุ๋ยหมักผลพลอยได้จากสบู่ดำผลิตข้าวไทยผลึกนำ้แข็งพัฒนาชาวนาพืชพลังงานพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันภาควิชาพืชไร่นามนุษย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไมคอร์ไรซ่าระบบผลิตพืชอินทรีย์ หน่อไม้ฝรั่งลำต้นปาล์มน้ำมันวิทยาการวัชพืชศูนย์เรียนรู้ ปาล์มน้ำมัน ชุมชนศูนย์วิทยบริการสบู่ดำสารพิษจากพืชสารฟอร์โบลเอสเทอร์สิงห์บุรีเสียงห้วยองคตอันดามันอ่างทอง

  Interest

  วิทยาการวัชพืช

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2561 - ม.ค. 2562 หัวหน้าศูนย์ (ผู้รักษาการแทน) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ศูนย์สารนิเทศทางอาหาร
  • ก.พ. 2561 - พ.ย. 2561 หัวหน้าศูนย์ (ผู้รักษาการแทน) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม
  • พ.ย. 2559 - พ.ย. 2563 ผู้อำนวยการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 9 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Pathogenicity, host range and activities of a secondary metabolite and enzyme from Myrothecium roridum on water hyacinth from ThailandPiyaboon O., Piyaboon O., Pawongrat R., Unartngam J., Chinawong S., Unartngam A., Unartngam A.2016Weed Biology and Management
  16(3),pp. 132-144
  21
  2Weed seed bank response to soil depth, tillage and weed management in the mid hill ecologyRanjit J., Suwanketnikom R., Chinawong S., Suprakarn S., Sooksathan I., Juntakool S.2007Kasetsart Journal - Natural Science
  41(1),pp. 17-33
  4
  3Tillage system and fertilizer rate effects on sorghum productivity in the central rift valley of Oromiya, EthiopiaBurayu W., Chinawong S., Suwanketnikom R., Mala T., Juntakool S.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(1),pp. 1-10
  1
  4Trends and expectations for research and technology in weed science in ThailandChinawong S., Suwanketnikom R.2001Weed Biology and Management
  1(1),pp. 25-27
  0