แนวโน้มผลงานของวราภรณ์

Journal

บทความของวราภรณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาการจัดการ และในสถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ

บทความแต่ละ Quartile ของวราภรณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาการจัดการ และในสถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ

บทความแต่ละ TCI Group ของวราภรณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาการจัดการ และในสถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ

Publish Year International Journal 2
2023 exMeeprom, S., inนางสาววราภรณ์ ด่านศิริ, อาจารย์, "Antecedents and outcomes of attendees’ love for sports events during the COVID-19 pandemic", Journal of Sport and Tourism, กันยายน 2023
2022 exThanapol Thongyoo, inดร.จารุพร ตั้งพัฒนกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาววราภรณ์ ด่านศิริ, อาจารย์, inนางสาวปิยะดา อุกะโชค, อาจารย์, inนายภาณุภัค จารุสมบัติ, อาจารย์, inนายทัชชกร สัมมะสุต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Personalized Marketing Affecting Word-of-Mouth Communication Through Consumer Experience as Mediator", UBRU International Journal, ปีที่ -, ฉบับที่ -, พฤษภาคม - สิงหาคม 2022, หน้า 1-14
Publish Year National Journal 13
2024 exมณีรัตน์ วงศ์ธีระธนะ, exธนวรรณ ศรีชานิล, exอรธิดา บรรดิษ, exสุภัสรา จรัญญา, inนางสาววราภรณ์ ด่านศิริ, อาจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านการรับชมโฆษณาที่แทรกอยู่ในวิดีโอบนแอปพลิเคชันติ๊กต็อก ของผู้บริโภคเจเนอเรชัน ซี", วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2024, หน้า 75-94
2023 inนางสาววราภรณ์ ด่านศิริ, อาจารย์, exชัชวาล สิทธิวงษ์, "นวัตกรรมการบริการและผลประโยชน์เชิงสัมพันธ์ของแอปพลิเคชันจัดส่งอาหารที่ส่งผลต่อความภักดีโดยผ่านความพึงพอใจของลูกค้า", วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี , ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2023, หน้า 84-107
2023 inนายทัชชกร สัมมะสุต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวปิยะดา อุกะโชค, อาจารย์, inนางสาววารุณี ตันติวงศ์วาณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาววราภรณ์ ด่านศิริ, อาจารย์, inดร.บุศยรินทร์ กองแก้ว, อาจารย์, "รูปแบบการสื่อสารทีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทำงาน ภายในหน่วยงานของรัฐ กรณีศึกษา สถานีตำรวจภูธรในเขตภาคตะวันออก ประเทศไทย", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2023, หน้า 245-257
2023 exนิปุณณมา วัชรเจริญ , exปวันรัตน์ แปลงถิน , exปาริชาติ ภูมิดิน , exอารียา ปราบไพรินทร์ , inนางสาววราภรณ์ ด่านศิริ, อาจารย์, "ประสบการณ์ตราสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อความภักดีผ่านการสร้างความพึงพอใจของผู้บริโภค เจนเนอเรชันวาย ในธุรกิจดิจิทัลเเพลตฟอร์มการท่องเที่ยว", วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2023, หน้า 193-214
2023 inนางสาววราภรณ์ ด่านศิริ, อาจารย์, exกาย นิลวดี, exพิชชากร พินไธสงค์, exศศิวิมล แซ่บ่าง, exศศิวิมล แสวงมิตร, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติและความตั้งใจในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านผู้ให้บริการกระเป๋าเงินดิจิทัลของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย", วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2023, หน้า 31-47
2023 inนางสาววราภรณ์ ด่านศิริ, อาจารย์, "การตอบสนองทางอารมณ์ของการวางผลิตภัณฑ์ประกอบฉากในซีรีส์เกาหลี กรณีศึกษาการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ความงามในกลุ่มเจเนอเรชั่นซี", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2023, หน้า 16-31
2023 exนางสาวจันทร์จิรา ชัยรัตน์, exนางสาวฐิติมา นุชมี, exนางสาวศิริลักษณ์ ผึ่งแผ่, exนางสาวอภิสรา ศิริล้น, inนางสาววราภรณ์ ด่านศิริ, อาจารย์, "ผลกระทบของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดในแอปพลิเคชัน TikTok ที่มีผล ต่อการรับรู้ตราสินค้าและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวของผู้บริโภค", วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2024, ธันวาคม 2023 - พฤษภาคม 2024, หน้า 54-73
2023 exนายวิสา แก้วกาหนัน, exนางสาวจลินทิพย์ เบ็ญจวานิจ, exนางสาวฐิติมา สง่าสมสกุล, inนางสาววราภรณ์ ด่านศิริ, อาจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติเชิงบวกในกีฬา E-Sports", วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2024, ธันวาคม 2023 - พฤษภาคม 2024, หน้า 38-53
2022 exSupreeya Yangklun, exThanakorn Ketkaew, exSumita Wongwandee, exSurassaya Phacharoen, inนางสาววราภรณ์ ด่านศิริ, อาจารย์, "Factors of Micro Influencers Affecting Purchase Decision of Millennial Consumers via Electronic Word-of-Mouth (e-WOM)", UBRU International Journal Ubon Ratchathani Rajabhat University, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2022, หน้า 15-24
2022 inนายทัชชกร สัมมะสุต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวปิยะดา อุกะโชค, อาจารย์, inนางสาววารุณี ตันติวงศ์วาณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาววราภรณ์ ด่านศิริ, อาจารย์, inนายภาณุภัค จารุสมบัติ, อาจารย์, "ความสัมพันธ์ของการมีส่วนร่วมบนสื่อสังคมออนไลน์ต่อการซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ (7-11) ในเมืองพัทยา", วารสารศรีวนาลัยวิจัย, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 27-40
2022 exชลลดา พันทุมนันท์, inนางสาววราภรณ์ ด่านศิริ, อาจารย์, inนายทัชชกร สัมมะสุต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของรูปแบบเนื้อหาเพื่อการสื่อสารทางโซเชียลมีเดียต่อ การรับรู้คุณค่าของตราสินค้าและการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มสาเร็จรูป", วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 79-95
2022 exพิมพ์พิชา พิเรนทร, ex นรมน ประวรรณะ, exแพรทอง ถิรจรุงสกุล, exมธุรส หมื่นไสยาสน์, inนางสาววราภรณ์ ด่านศิริ, อาจารย์, "อิทธิพลด้านคุณลักษณะของสตรีมเมอร์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจรับชมอีสปอร์ตของกลุ่มผู้บริโภค Generation Z", วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2022
2022 exจิรุนันท์ เพียราษฎร์, exชวัลวิทย์ พันธุ์พานิช, exญาตา ปุนภพสกุล, exน้ำฝน สายลอด, inนางสาววราภรณ์ ด่านศิริ, อาจารย์, "อิทธิพลของคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อความเต็มใจในการสนับสนุนวิดีโอสตรีมมิ่งโดยส่งผ่านความผูกพันทางอารมณ์", วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า, ปีที่ 32, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2022 - พฤษภาคม 2023, หน้า 36-55

Conference

การนำเสนอบทความของวราภรณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาการจัดการ และในสถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ

Publish Year National Conference 1
2023 inนางสาววราภรณ์ ด่านศิริ, อาจารย์, exธนพร ตั้งรัตนวิชิต, "อิทธิพลของโซเชียลมีเดียอินฟลูเอนเซอร์ต่อแนวคิด 3Rs ที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจซื้อสินค้าขยะเป็นศูนย์", การประชุมสหวิทยาการระดับชาติ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 9 (TNIAC2023), 18 - 19 พฤษภาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=650052]