แนวโน้มผลงานของแอน

Journal

บทความของแอน เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสิ่งแวดล้อม และในภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

Publish Year International Journal 2
2021 exMiss Maneekarn Yoo-iam, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, exProfessor Dr. Steve Comfort, inดร.แอน กำภู ณ อยุธยา, อาจารย์, "Developing persulfate-activator soft solid (PASS) as slow release oxidant to remediate phenol-contaminated groundwater", Environmental Technology & Innovation, ปีที่ 22, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2021, หน้า 101396-1-20
2021 inนางสาวปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลอ จารุสุทธิรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, inดร.แอน กำภู ณ อยุธยา, อาจารย์, exรัตนะ บุลประเสริฐ, "Remediating oxytetracycline-contaminated aquaculture water using nano calcium peroxide (nCaO2) produced from flue gas desulfurization (FGD) gypsum", Environmental Technology & Innovation, ปีที่ 24, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2021, หน้า 10186

Conference

การนำเสนอบทความของแอน เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสิ่งแวดล้อม และในภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

Publish Year National Conference 1
2020 exสนธยำ พิริยสิริพงศ์, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, inดร.แอน กำภู ณ อยุธยา, อาจารย์, "กำรใช้ดัชนีคุณภาพน้ำใต้ดิน (GWQI) เพื่อใช้ประโยชน์น้ำใต้ดิน กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2 - 3 ธันวาคม 2020, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=630094]