แนวโน้มผลงานของอนิศรา เพ็ญสุข

Journal

บทความของอนิศรา เพ็ญสุข เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสังคมศาสตร์ และในภาควิชาภูมิศาสตร์

บทความแต่ละ Quartile ของอนิศรา เพ็ญสุข เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสังคมศาสตร์ และในภาควิชาภูมิศาสตร์

บทความแต่ละ TCI Group ของอนิศรา เพ็ญสุข เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสังคมศาสตร์ และในภาควิชาภูมิศาสตร์

Publish Year International Journal 1
2022 inดร.อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว, อาจารย์, exJakkrit Miyai, exWaranyu Buakhao, exVivalad Phonekeo, "Soil Moisture Sensor Measurement and Vegetation-Soil Water Related Indices – A Case Study in Mango Plantation, Nakhorn Ratchasima Province, Thailand", International Journal of Geoinformatics, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, เมษายน 2022, หน้า 71-90

Conference

การนำเสนอบทความของอนิศรา เพ็ญสุข เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสังคมศาสตร์ และในภาควิชาภูมิศาสตร์

Publish Year International Conference 3
2021 inดร.อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว, อาจารย์, exNutpiputh Kongsompoj, exAnchalee Suksri, exSittipat Marayart, inดร.กุลปราโมช ประทุมชัย, อาจารย์, "Spatial Analysis for Free-Grazing Ducks: The Study Area at Pathum Thani, Thailand", The 42nd Asian Conference on Remote Sensing (ACRS2021), 22 - 24 พฤศจิกายน 2021, Can Tho สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2021 inดร.กุลปราโมช ประทุมชัย, อาจารย์, exProf. Dr. Masahiko Nagai, exKullachart Prathumchai, inดร.อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว, อาจารย์, "EVALUATION OF SATELLITE IMAGERY DATA FOR CROP YIELD SIMULATION IN SARABURI PROVINCE, THAILAND", The 42nd Asian Conference on Remote Sensing (ACRS2021), 22 - 24 พฤศจิกายน 2021, Can Tho สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2020 inดร.อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว, อาจารย์, inนายยุทธพงษ์ คีรีมังคละ, อาจารย์, exKunakorn Homkhaow, exNatcha Poonnarak, exPhumiphat Thapkaen, "Water Storage Capacity, Spatial Change and Impacts on Farmers’ Livelihood in Monkey Cheek Area, Lopburi Province, THAILAND", GMSARN Int. Conf. on Sustainable Energy, Environment, & Climate Change Transition in GMS, 21-22 December 2020, 21 - 22 ธันวาคม 2020, เมือง อยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2022 exวิศรุฒ อนันตเดโชชัย, inดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสการยอมรับการใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมตามค่าวิเคราะห์ดินสําหรับการปลูกสับปะรด: กรณีศึกษาพื้นที่อําเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 27 ตุลาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exนายสหภาพ พันธ์ปัญญากรกุล, inนายยุทธพงษ์ คีรีมังคละ, อาจารย์, inดร.วีนัส ต่วนเครือ, อาจารย์, inดร.อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว, อาจารย์, "การประเมินผลของมาตรการอนุรักษ์ดิน และน้ำ และการเพิ่มพื้นที่ป่า ต่อลักษณะทางอุทกวิทยา บริเวณลุ่มน้ำพระธาตุ จังหวัดตาก", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 12 มีนาคม 2021, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=620002]