Person Image

  Education

  • ศศ.ม.(การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย, 2558
  • บธ. บ. (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2556

  แนวโน้มผลงานของสุวิมล

  Journal

  บทความของสุวิมล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะอุตสาหกรรมบริการ และในภาควิชาธุรกิจโรงแรมและไมซ์

  บทความแต่ละ Quartile ของสุวิมล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะอุตสาหกรรมบริการ และในภาควิชาธุรกิจโรงแรมและไมซ์

  บทความแต่ละ TCI Group ของสุวิมล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะอุตสาหกรรมบริการ และในภาควิชาธุรกิจโรงแรมและไมซ์

  Publish Year National Journal 2
  2022 inนางสาวสุวิมล จันโททัย, อาจารย์, inดร.เขวิกา สุขเอี่ยม, อาจารย์, inนางสาวนุชประวีณ์ ลิขิตศรัณย์, อาจารย์, "แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวที่เป็นปกติใหม่ (New Normal) เพื่อให้เป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ของหมู่บ้านอีต่อง ตำบลปิล็อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี", วารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 334-345
  2021 inนางสาวนุชประวีณ์ ลิขิตศรัณย์, อาจารย์, inดร.เขวิกา สุขเอี่ยม, อาจารย์, inนางสาวสุวิมล จันโททัย, อาจารย์, "แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ชุมชนปลักไม้ลาย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม", วารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 777-788

  Conference

  การนำเสนอบทความของสุวิมล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะอุตสาหกรรมบริการ และในภาควิชาธุรกิจโรงแรมและไมซ์

  Publish Year National Conference 2
  2016 inนางสาวสุวิมล จันโททัย, อาจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างความตระหนักต่อผลกระทบจากธุรกิจที่พักแรมและการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์", การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 หัวข้อ: อัตลักษณ์แห่งเอเชีย, 17 มิถุนายน 2016, ไทย ชลบุรี ประเทศไทย
  2016 inนางสาวสุวิมล จันโททัย, อาจารย์, "การวิเคราะห์เชิงนโยบายกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา ชุมชนบ้านบาตร", การประชุมวิชาการระดับชาติ "การท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย ครั้งที่ 4" ประจำปี 2559 หัวข้อ: การท่องเที่ยววิถีไทยทำอย่างไรให้ STRONG ครั้งที่ 4, 8 กรกฎาคม 2016, ไทย มหาสารคาม ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=590132]