ภาควิชาธุรกิจโรงแรมและไมซ์ คณะอุตสาหกรรมบริการ กำแพงแสน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

Religious tourism9+1 Building BlocksAccommodationActive Aging TouristattitudeBoutique HotelCENTRAL REGIONCOMMUNITY-BASED TOURISMConfirmatory AnalysisCOVID 19COVID-19COVID-19 PANDEMICDestination ImageExperienceEXPERIENCE MANAGEMENTimagemarathon eventmotivationNew normalperceptionPreparationRevisit IntentionSatisfactionWellness TourismWord of Mouthword of mouth.กฎหมายปกครองกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กลยุทธ์ส่งเสริมทำงกำรตลำดการกลับมาใช้บริการซ้ำการจัดการการท่องเที่ยวการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวการตลาดบริการการตัดสินใจการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงเกษตรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลเกาะทะลุการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการท่องเที่ยวเชิงอาหารการท่องเที่ยวโดยชุมชนการท่องเที่ยวทางทะเล การท่องเที่ยวแบบเนิบช้าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการท่องเที่ยวอาสาสมัครการแนะนำบอกต่อการบริการการบริหารโรงแรมการปฏิบัติงานเชิงสร้างสรรค์การพัฒนาการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการพัฒนาการให้บริการการพัฒนากิจกรรมทางการท่องเที่ยวการพัฒนาศักยภาพการโรงแรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว การโรงแรมและท่องเที่ยวการเลือกโรงแรมการวิเคราะห์การสมนัยการสอนออนไลน์การสื่อสารในองค์กรกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนกำรพัฒนำกำรมีส่วนร่วมของชุมชนกีฬาอิเล็กทรอนิกส์เกาะเต่าเกาะพะงันเกาะล้านความพึงพอใจความสัมพันธ์เชิงสาเหตุโควิด 19ท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวชาวไทยนักท่องเที่ยวชาวยุโรปพฤติกรรมนักท่องเที่ยวภาพลักษณ์ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวทางภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวแรงจูงใจศักยภาพศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวส่วนประสมทางการตลาดส่วนประสมทางการตลาด โฮมสเตย์ จังหวัดน่านสหสัมพันธ์คาโนนิคอลสายการบินต้นทุนต่ำสื่อการเรียนสื่อออนไลน์เส้นทางท่องเที่ยวริมน้ำแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวเกาะเต่าองค์ประกอบทางการท่องเที่ยวอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวอาหารและการทำอาหารอุตสาหกรรมบริการอุตสาหกรรมไมซ์อุปสรรค

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาธุรกิจโรงแรมและไมซ์ คณะอุตสาหกรรมบริการ กำแพงแสน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 15 คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน, อาจารย์ 14 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 95 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 60 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 35 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 18 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 18 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)