Person Image

  Education

  • ศศ.ม.(การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว), มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว , มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย, 2563

  Expertise Cloud

  Active Aging TouristBoutique HotelTourist Behaviour Travel Motivationกลยุทธ์ส่งเสริมทำงกำรตลำดการตลาดการท่องเที่ยว (tourism marketing)การตลาดบริการการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (wellness tourism)การท่องเที่ยวแบบเนิบช้าการท่องเที่ยวแบบไลฟ์สไตล์การโรงแรมและการท่องเที่ยว คำสำคัญ : ปัจจัยทางการตลาดซอฟต์พาวเวอร์นวัตกรรมทางการตลาดนักท่องเที่ยวบริการแบบเฉพาะเจาะจงบูติก โฮเต็ลประสบการณ์การท่องเที่ยวปัจจัยที่ส่งผลต่อการเดินทางท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวชาวจีน เกาะเสม็ด ประเทศไทยพฤติกรรมนักท่องเที่ยวพฤติกรรมนักท่องเที่ยว Key Word : Marketing Factorsภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเศรษฐกิจเชิงสร้ำงสรรค์ส่วนประสมการตลาดการท่องเที่ยว (tourism marketing mix)องค์ประกอบทางการท่องเที่ยวอาหารถิ่นจังหวัดสุโขทัยอุตสาหกรรมบริการ

  Interest

  การโรงแรมและการท่องเที่ยว , อุตสาหกรรมบริการ, การตลาดบริการ, พฤติกรรมนักท่องเที่ยว

  Administrative Profile

  • มิ.ย. 2566 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา คณะอุตสาหกรรมบริการ ภาควิชาธุรกิจโรงแรมและไมซ์
  • เม.ย. 2565 - มิ.ย. 2566 หัวหน้าภาควิชา (ผู้รักษาการแทน) คณะอุตสาหกรรมบริการ ภาควิชาธุรกิจโรงแรมและไมซ์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 6 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)