ผลงานภาควิชาธุรกิจโรงแรมและไมซ์ ปี 2024

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

แนวโน้มผลงานของภาควิชาธุรกิจโรงแรมและไมซ์

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาธุรกิจโรงแรมและไมซ์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (16 คน)
ในภาควิชาธุรกิจโรงแรมและไมซ์ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาธุรกิจโรงแรมและไมซ์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (16 คน)
ในภาควิชาธุรกิจโรงแรมและไมซ์ ปี 2024

Publish Year National Journal 2
2024 inนางสาวอุมาพร บุญเพชรแก้ว, อาจารย์, inดร.อิสระพงษ์ พลธานี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนในจังหวัดเชียงใหม่", วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2024, หน้า 66-77
2024 exจิรชัย หมื่นฤทธิ์, inดร.อิสระพงษ์ พลธานี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าตาม ความเชื่อเรื่องสีมงคลกลุ่ม Gen Y และ Gen Z", ศิลปศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2024, หน้า 22-37

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาธุรกิจโรงแรมและไมซ์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=82&SectionID=03]