Person Image

  Education

  • ปร.ด (การจัดการนวัตกรรมท่องเที่ยวและบริการ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2557

  Expertise Cloud

  แนวทางการพัฒนาแรงจูงใจ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ บ่อน้ำร้อนเขาชัยสนกลยุทธ์ส่งเสริมทำงกำรตลำดการตลาดการท่องเที่ยว (tourism marketing)การตลาดของการท่องเที่ยวการตัดสินใจการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลเกาะทะลุการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (wellness tourism)การท่องเที่ยวแบบเนิบช้าการท่องเที่ยวแบบโลว์คาร์บอนการท่องเที่ยวและการโรงแรมการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการท่องเที่ยวอาสาสมัครเกาะเต่าเกาะพะงันเกาะหมากเกาะหมาก จังหวัดตราดความพึงพอใจในการเลือกบริโภคจังหวัดตราดจังหวัดสุราษฎร์ธานีจิตวิทยาเชิงบวกตลาดสามชุกนักท่องเที่ยวชาวจีนนักท่องเที่ยวชาวยุโรปนักท่องเที่ยวสะพายเป้ชาวยุโรปพฤติกรรมพฤติกรรม:ความสนใจของนักท่องเที่ยว:แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทพฤติกรรมการตัดสินใจพฤติกรรมนักท่องเที่ยวพฤติกรรมผู้ใช้บริการภาพลักษณ์ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวทางภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวแรงจูงใจนักท่องเที่ยวศักยภาพศักยภาพแหล่งทอ่งเที่ยวศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวของเกาะทะลุศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเศรษฐกิจเชิงสร้ำงสรรค์ส่วนประสมการตลาดการท่องเที่ยว (tourism marketing mix)แหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวเกาะเต่าองค์ประกอบทางการท่องเที่ยว

  Interest

  การท่องเที่ยวและการโรงแรม, พฤติกรรมผู้ใช้บริการ, ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว, ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 17 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 15 เรื่อง (เชิงวิชาการ 15 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก