Expertise Cloud

แนวทางการพัฒนาแรงจูงใจ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ บ่อน้ำร้อนเขาชัยสน Religious tourismattitudeConfirmatory AnalysisCOVID-19Destination ImageExperienceimagemarathon eventmotivationperceptionRevisit IntentionSatisfactionSecondary CitiesService MarketingSubjectiveTourism in Western RegionTravelWord of mouthword of mouth.กลยุทธ์ส่งเสริมทำงกำรตลำดการกลับมาใช้บริการซ้ำการซื้อสินค้าการตลาดการท่องเที่ยว (tourism marketing)การตลาดของการท่องเที่ยวการตัดสินใจการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวชุมชนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลเกาะทะลุการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (wellness tourism)การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการท่องเที่ยวทางทะเล การท่องเที่ยวแบบเนิบช้าการท่องเที่ยวแบบโลว์คาร์บอนการท่องเที่ยวแบบไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวและการโรงแรมการท่องเที่ยวอย่างยงั่ ยืนการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการท่องเที่ยวอาสาสมัครการแนะนำบอกต่อการสอนออนไลน์กีฬาอิเล็กทรอนิกส์เกาะเต่าเกาะพะงันเกาะหมากเกาะหมาก จังหวัดตราดความเชื ่อความพึงพอใจความพึงพอใจในการเดินทางท่องเที่ยวความพึงพอใจในการเลือกบริโภคความสัมพันธ์เชิงสาเหตุงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยงานวิ่งมาราธอนจังหวัดตราดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีจิตวิทยาเชิงบวกเชื ่อในเรื ่องการเลือกสีตลาดสามชุกนักท่องเที่ยวชาวจีนนักท่องเที่ยวชาวยุโรปนักท่องเที่ยวสะพายเป้ชาวยุโรปบ่อน้ำร้อนเขาชัยสนประสบการการท่องเที่ยวประสบการณ์ปราณบุรีปัจจัยที่มีอิทธิพลผลกระทบการท่องเที่ยวพฤติกรรมพฤติกรรม:ความสนใจของนักท่องเที่ยว:แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทพฤติกรรมการตัดสินใจพฤติกรรมการเลือกซื ้อสินค้าพฤติกรรมนักท่องเที่ยวภาพลักษณ์ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวทางภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวมุมมองทัศคติ โชคลางแรงจูงใจแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวแรงจูงใจนักท่องเที่ยวแรงผลักดันของนักท่องเที่ยวที่ลาวเวียงบ้านชุ้งศักยภาพศักยภาพแหล่งทอ่งเที่ยวศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวของเกาะทะลุศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินีเศรษฐกิจเชิงสร้ำงสรรค์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ส่วนประสมการตลาดการท่องเที่ยว (tourism marketing mix)ส่วนผสมทางการตลาดสื่อการเรียนสื่อออนไลน์เส้นทางท่องเที่ยวริมน้ำแหล่งท่องเที่ยว

Interest

การท่องเที่ยวและการโรงแรม, พฤติกรรมนักท่องเที่ยว, ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว, ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว

Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้องชุมชนลาวเวียงบ้านชุ้ง ชั้น 1 อาคารชุมชนลาวเวียงบ้านชุ้ง จังหวัดสระบุรี

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 34 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 27 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 18 เรื่อง (เชิงวิชาการ 18 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)